Historie krasonického zámku

Zámek se nachází uprostřed vsi, v blízkosti kostela. Nejdříve zde stála tvrz, která byla v roce 1390 pobořena, takže z ní zbylo jen tvrziště s příkopem. O něco později, snad v 15. či 16. století, byla poblíž postavena nová tvrz, která za stavovského povstání patřila Štěpánu Kusému. Tomu však byl majetek zkonfiskován.

Nový majitel plukovník Hanibal ze Schaumburku přestavěl tvrz v roce 1630 na pozdně renesanční jednopatrový zámek s nepravidelným nádvořím a arkádami v přízemí.

Zámek sloužil jako sídlo majitelů želetavského panství. Vstupní průčelí dostalo kolem roku 1830 empírový vzhled a současně byl založen anglický park. Od roku 1652 zde sídlila hraběcí rodina Thurnů. Vdova Maximiliana hraběnka z Thurnů z Walsasina, rozená Lichtensteinová z Gundakkau, koupila Krasonice za 14 000 zlatých. Zemřela v roce 1682 a zůstaly po ní tři dospělé děti: Karel Maxmilián, Matyáš a Rozálie, která se provdala za Jiřího Krištofa, hraběte z Proskau. V roce 1817 se na zámku narodil dnes již téměř zapomenutý moravský básník Vincenc Furch, jehož otec byl správcem panství.

V současné době je zámek soukromým majetkem.

©2010 Tomáš Krajíček